ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชัยการประเมิน
48/1 หมู่ที่ 5 บ้านวังพะเนียด   ตำบลในเมือง  อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
เบอร์โทรศัพท์ 089-960-1754
ผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ สุภรัตน์
หุ้นส่วนผู้จัดการ
เว็บไซต์แนะนำ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/03/2013
ปรับปรุง 02/10/2015
สถิติผู้เข้าชม 82721
Page Views 174454
ผู้ประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก

นางคารม เหล่ายัง
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางจิราภรณ์ สุทธิรักษ์
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางธันชนก จอมทรักษ์
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางประภา นุชกล่ำ
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางประยูร สิทธิเกษร
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางปราณี จัตุทะศรี
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางปรียา ม่วงนนทศรี
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางพีรภาว์ การเที่ยง
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางเพ็ญศรี พูลเส็ง
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางวัลณิภา ศิละวงศ์
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประมัย
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางสาวสมปรารถนา วิเศษกิจ
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายเสกศิลป์ สังขบูรณ์
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายจุมพล สวัสดิผล
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางฉวีวรรณ ชมจันทร์
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายสมคิด พานแสวง
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายสุรศักดิ์ หนองโยธา
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายณรงค์ วงศ์ไชย
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางสาวรัชนีวรรณ มีสวัสดิ์
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางรุ่งทิพย์ จิรัฐติพงษ์
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

ดร.อภิสิทธิ์ มั่นศักดิ์
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางอรอนงค์ ธรรมกุล
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายโกสิต ศรแก้ว
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางจินตนา สิริบุญกล่อม
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายเจตษ์ ศรีรัตนขุมทอง
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายเจษฎางค์ กางกั้น
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

ร.ต.ต.ชูศักดิ์ คิดในทางดี
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางฐิตาภรณ์ สุขมานพ
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายดำเกิง จันทพลาบูรณ์
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางสาวประสิทธิรักษ์ เจริญผล
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายปัญญา โพิ์ทอง
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายวรพล ปลอดภัย
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางวัลย์ณภัสร์ สุขะวัธนกุล
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางสกุณา จตุรงค์พลาธิปัต
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายสงกรานต์ คตดี
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายสัมพาส ทรงพุฒิ
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายสานิตย์ โสวัณณะ
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายสุรเดช วงศ์บา
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายเสน่ห มีพร้อม
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางสาวอรัญญา จิตต์บรรเทา
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางอัญชิษฐาพิษณุ์ โสวัณณะ
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางสาวอภิรติ ธิติศาสตนันท์
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายวสวัตติ์ พัฒนชัยพัฒน์
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

ผศ.ดร.พนิดา ศิริอำพันธ์กุล
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

พ.ตท.ชินวุฒิ อาภรณ์รัตน์
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายประสิทธิ์ สุภรัตน์